OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

SRRS je objavil javni razpis za za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Po javnem razpisu so razpisana ugodna posojila v višini 3.000.000 evrov za sofinanciranje obratnih sredstev kmetijskih gospodarstev.

Sredstva so namenjena vzpostaviti tekočega poslovanja kmetij, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašle v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5% letno.


Roki za oddajo vloge so 15. 5. 202012. 6. 202010. 7. 2020, 7. 8. 2020 in 4. 9. 2020.


Po javnem razpisu se vloga odda elektronsko preko spletne aplikacije "Rsklad", na naslovu www.r-sklad.si. Vlagatelji lahko vlogo oddajo sami ali preko pooblaščenca.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na sledeči povezavi.


 

Osnovne informacije o javnem razpisu:

1.    UVODNA DOLOČILA

1.     

Namen javnega razpisa

·        Dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije.

2.     

Cilj in ukrep javnega razpisa

·        Ohranjanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

-         zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

3.     

Razpisana sredstva

·        Razpisani znesek: 3.000.000,00 EUR

·        Oblika sredstev: posojilo

·        Vir sredstev: namensko premoženje Slovenskega regionalno razvojnega sklada

2.    RAZPISNI POGOJI

4.     

Upravičeni vlagatelji

·        Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot

-         kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

5.     

Posojilni pogoji

·        Obrestna mera: 3- mesečni EURIBOR + pribitek 0,5 %

(*v primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %).

·        Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem.

·        Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

·        Višina zaprošenega zneska: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

6.     

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 13. 3. 2020, so:

·        administrativni stroški,

·        stroški materiala,

·        stroški storitev pri uveljavljanju proizvodov in opravljanju storitev,

·        stroški transportnih storitev,

·        stroški sejmov, reklame in reprezentance,

·        stroški plač in povračil v zvezi z delom,

·        drugi operativni stroški.

3.    RAZPISNI ROKI

7.     

Rok oddaje vloge

15. 5. 2020, 12.6. 2020, 10. 7. 2020, 7. 8. 2020, 4. 9. 2020.

8.     

Rok sklepanja pogodbe

·        Rok sklepanja pogodbe v dnevih od datuma izdaje odločbe: 45 dni

·        Stroški vlagatelja po pogodbi so: stroški sklepanja pogodbe, stroški sklenitve dodatka k pogodbi, stroški vodenja posojila.

9.     

Rok za črpanje sredstev

·        Rok za črpanje v dnevih od datuma podpisa pogodbe: 180 dni

10.   

Skrajni rok zaključka projekta

·        Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 30. 10. 2020

Upravičene dejavnosti vlagateljev po podprogramu A1.1 so:

  • 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
  • 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
  • 01.3 Razmnoževanje rastlin,
  • 01.4 Živinoreja,
  • 01.5 Mešano kmetijstvo,
  • 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov.
V prilogi vam pošiljam še Javni razpis.

Za dodatne informacije pokličite specialistko za ekonomiko Marjano Avberšek na KGZ Celje 03 490 75 89.

srrs
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane