OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Končal se je Natečaj za ureditev starega mestnega jedra Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Končal se je Natečaj za ureditev starega mestnega jedra Laško
Namen natečaja je bil pridobiti:
- strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga.
- rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti.

Cilj natečaja je bil:
- s celovito obravnavo mestnega jedra predvideti prijetno in privlačno okolje za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce starega mestnega jedra;
- urediti ustrezne povezave med posameznimi območji;
- zasnovati ustrezno prometno ureditev z določitvijo območij in dostopnosti (pešci, kolesarji, motorni in mirujoči promet, intervencija, dostava, dostop prebivalcem);
- določiti osnovne sheme ureditve tlakov, urbane opreme in zasaditev v mestnem jedru.

Natečajne elaborate s ponudbami je pravočasno oddalo 9 kandidatov. Vsi elaborati so imeli bistvene sestavne dele, ki so omogočali izvedbo ocenjevanja in preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje. Ocenjevalna komisija je na sejah pregledovala in ocenjevala natečajne elaborate ter se soglasno odločila, da podeli samo dve priznanjo ter podeli nagrade prvim trem najbolje ocenjenim. Ocenjevalna komisija je soglasno sprejela tudi sklep, da se celotni nagradni in odškodninski sklad podelita in prerazporedita med nagrade, priznanji in odškodnine.

Prvo nagrado v vrednosti 5.400 evrov prejme elaborat ponudnika Matevža Zalarja – Samozaposleni v kulturi - arhitekt. Pri izdelavi ponudbe so sodelovali avtorji Matevž Zalar, Miha Munda, Rok Staudacher, Lev Rahovsky Šuligoj, Tadej Urh, Ambrož Bartol in Jana Kozamernik.

Druga nagrada, 4.400 evrov, pripada ponudniku ATELIERarhitekti d.o.o. Avtorji so Jurij Kober, Maja Kovačič, Peter Plantan, Tanja Paulin, Urša Podlpinik, Ina Radšel, Andrea Šepić, Iztok Kavčič in Simona Maksimović.

Tretjo nagrado v vrednosti 3.400 evrov dobi natečajni elaborat ponudnika Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o. z avtorji Robert Potokar, Ajdin Bajrović, Virginia Vrecl, Matej Fornazarič, Javier Carrera, Mina Gutović, Tina Gradišer, Jernej Borko in Tanja Simonič Korošak.

Ocenjevalna komisija je elaborate vrednotila glede na skladnost zasnove, kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne zasnove, merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti.

O izbrani ponudbi oz. izbranem natečajnem elaboratu je ocenjevalna komisija ugotovila, da izpolnjuje kriterije in pričakovanja razpisa. Rešitve delujejo resno in izvedljivo, brez pretenzij po nepotrebnem dodajanju in krašenju. Umirjena eleganca predlaganih rešitev ponuja nevtralen, pa vendar unikaten, sodoben paspartu za urbano življenje in razvoj mesta. Razrešuje zagate in dileme obstoječega, mesto očisti, resetira in ga s smiselnimi potezami, materiali in detajli ponovno poveže v celoto.

V elaboratu Matevža Zalarja, Samozaposleni v kulturi – arhitekt, podana ocena investicije znaša dobih 3,5 milijona evrov, cena projektne dokumentacije pa 252 tisoč evrov.

Komisijo so sestavljali: predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS) Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik) Franc Zdolšek, župan Občine Laško, članica (naročnik) Tina Rosina Košir, univ. dipl. prav., član (naročnik) Rupert Gole, univ. dipl. inž. arh., članica (ZAPS) dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh., namestnik članov (naročnik) Andrej Kaluža, univ. dipl. inž. stroj., namestnik članov (ZAPS) dr. Šenk Peter, univ. dipl. inž. arh., poročevalka A Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh., poročevalec KA Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh., izvedenka ZVKD Nataša Podkrižnik, univ. dipl. umet. zgod. in skrbnik natečaja Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.
ZMAGOVALNI ELABORAT
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane