Vabila sej občinskega sveta (17. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2013
Datum: 10.06.2013

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

17. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 19. 06. 2013, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera in Seneka (Rimska arena)
v Rimskih termah.
.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 16. seje z dne 08.05.2013
3. potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 08.05.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško – skrajšani postopek
5. Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
6. Vprašanja in odgovori
7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK    

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Robert BIZJAK, WTE GmbH in Storitveno podjetje Laško, d. o. o.
• Tomaž RECKO, ČN Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.