Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-30/2010
Datum: 6. 12. 2010 
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)
 
s k l i c u j e m
3. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 15. 12. 2010,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 2. seje z dne 10. 11. 2010
3. potrditev realizacije sklepov 2. seje z dne 10. 11. 2010

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško -1. obravnava
1/2 Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško - 1. obravnava
1/3 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija Jurklošter - 1. obravnava
1/4 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011
1/5 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik
1/6 Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za odmero NUSZ za leto 2011
1/7 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
2/2 Spremembe cenika uporabe šolskih prostorov v Občini Laško
2/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije"Izgradnja PO Šentrupert"
2/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja večnamenskega objekta - gasilskega doma Rimske Toplice"
2/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Obnova večnamenskega objekta Dom Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem Mostu"

3. Področje proračuna
3/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2010 s poročilom o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2010
3/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 - 2. obravnava

4. Volitev in imenovanja
4/1 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta centra STIK Laško
4/2 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Glasbene šole Laško - Radeče
4/3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta JP Komunale Laško
4/4 Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško
4/5 Informacija o upravnem sporu (tožba OO SDS Laško zoper sklep Občinskega sveta Laško št. 040-17/2010, z dne 27.10.2010)

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
člani Občinskega sveta Laško
uslužbenci Občinske uprave Laško
Irena Komatar, AXIS d.o.o.
Jože Kumer, Geodetski zavod Celje
Franci Nemec, Pivovarna Laško
Jože Korže, član Državnega sveta RS
Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
nadzornemu odboru občine
političnim strankam v občini
krajevnim skupnostim v občini
sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.