Vabila sej občinskega sveta (9. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-24/2011
Datum: 06.12.2011

V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m
9. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 14.12.2011, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 8. seje z dne 28.09.2011
3. potrditev realizacije sklepov 8. seje z dne 28.09.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje proračuna in finančnih zadev
1/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 – 2. obravnava
1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 – 2. obravnava

2. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
2/1 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012
2/2 Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2012
2/3 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v občini Laško – 2. obravnava
2/4 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
2/5 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za leto 2012
2/6 Predlog Odloka o turistični taksi v občini Laško – 1. obravnava
2/7 Poročilo o stanju in gibanju dolga iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov na dan 22.11.2011
2/8 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.
2/9 Informacija o prodaji delnic družbe Thermana d.d.
2/10 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011
2/11 Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – 1. obravnava

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2012
3/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
3/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
3/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
3/5 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini

4. Področje splošno pravnih zadev
4/1 Predlog soglasja k Statutu KS Rečica
4/2 Predlog Sklepa o izvzemu parc. št. 883/19, k.o. Debro iz splošne rabe

5. Volitve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca v letu 2012
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško

6. Vprašanja in odgovori

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Laško
• Jože Korže, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Franci Nemec, Pivovarna Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.