Gospodarske javne službe

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. 51/12 2012
Sklep o dolo?itvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 69/19 2019
Sklep o dolo?itvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in ?iš?enje komunalnih in padavinskih voda 45/11 2011
Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe ?iš?enja komunalne odpadne vode 49/22 2022
Odlok o zimski službi v Ob?ini Laško 61/19 2019
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmo?ju Ob?ine Laško 38/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o. 51/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško 94/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališ? v Ob?ini Laško 65/05 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na obmo?ju Ob?ine Laško 51/15 2015
Odlok o režijskem obratu Ob?ine Laško 40/16 2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Ob?ini Laško 38/16 2016
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 42/08 2008
Odlok o na?inu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 42/08 2008
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Ob?ini Laško 109/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v ob?ini Laško 43/09 2009
Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na obmo?ju Ob?ine Laško 80/11 2011
Odlok o gospodarskih javnih službah v Ob?ini Laško 42/08 2008
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob?ini Laško 23/18 2018

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.