Vabilo k oddaji ponudbe: SCADA sistem za vodovod in kanalizacijo

PROJEKTNA NALOGA
NADGRADNJA PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE
»SCADA SISTEMA ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO«
 
1. Projektna naloga
Naročnik Občina Laško, Režijski obrat, Mestna ulica 2, 3270 Laško, je v objektu, ki je v upravljanju JP Komunale Laško d.o.o. postavila nadzorni CENTER, ki ga je potrebno zaradi zastarelosti, dotrajanosti in nadaljnje širitve sistema nadgraditi. Trenutno stanje ne omogoča vključevanja novih objektov v sistem.
Center skrbi za komuniciranje z objekti, na katerih so vgrajeni krmilniški sistemi (PLC) ali SMS podatkovni zbiralci različnih analognih (nivo, tlak, pretok, motnost…) in digitalnih vrednosti (števci,...).
Sistem za upravljanje in nadzor (SCADA) je potrebno posodobiti programsko (na zadnjo verzijo) in strojno ter prenesti celotno obstoječe stanje iz starega računalnika (ekranske slike, zgodovino, grafe, alarmiranje, baze podatkov, poročila) na novega.
Zamenjati je potrebno programsko in strojno opremo ter nadgraditi obstoječo komunikacijsko opremo na črpališčih, da bo ustrezala zadnje instalirani opremi na objektih.
 
2. Obstoječa oprema črpališč, zajetij in Centra
Na objektih se nahajajo krmilniki proizvajalca UNITRONICS različnih tipov (V130, V570), z ustreznim GPRS modemom za VPN povezavo, glede na zahtevnost objekta.
Na objektih brez napajanja, samo SMS prenos podatkov, uporabljajo s EDL 100 moduli proizvajalca ELTRATEC.
Na nekaj objektih, kjer so instalirani CYBRO krmilniki, se uporablja SMS prenos podatkov v Center.
Programska oprema na računalniku nadzornega Centra:
- operacijski sitem Windows Server 2008 R2
- program za nadzor in upravljanje (SCADA) - CITECT SCADA verzija 7.2 service pack 3 proizvajalca Schneider Electric s 500 I/O točkami
- program za sprejemanje in oddajanje SMS sporočil in alarmiranje je GSM Control 4.64 proizvajalca Klinkmann Automation
- program za komunikacijo (driver) z Unitronics krmilniki je Unitronics OPC
- program za komunikacijo (driver) med novejšimi črpališči je ModbusTCP
- komunikacija med CENTROM in krmilniki instaliranimi do leta 2019 je preko Unitronics OPC gonilnika, Telekomovega VPN omrežja in RADIUS Client and Server instaliranega na obstoječem računalniku. Po letu 2019 se uporablja Modbus TCP protokol in SECOMEA SiteManager 4G komunikacijska oprema.
- GSM modem za SMS komunikacijo z GSM SIM SMS paket kartica
- brezprekinitveni napajalnik (UPS) 3000VA
- računalnik je instaliran na lokaciji črpališča PETEK in sicer v elektroomari velikosti 600x800x350.
 
3. Popis opreme
 
3.1 Nadzorni računalnik kot npr. Lenovo Legion T5 i7-10700 16/512+2TB W10 RTX
- CPU I7-10700 (generacija 10)
- 512GB SSD
- 2TB HDD
- 16GB RAM
- Windows Server 2019 - 64bit
- MS Office 2019
- tipkovnica in miška
- monitor 24 palcev (1920x1080)
- garancija 3 leta
 
3.2. Programska oprema za nadzor in upravljanje (zadnja verzija) CITECT s 1500 I/O točkami
 
3.3. Programska oprema za SMS komuniciranje in alarmiranje kot npr. GSM Control – Klinkmann z ustreznim GSM modemom, če obstoječi ne odgovarja
 
3.4. Brezprekinitveni napajalnik – UPS 3000VA kot npr. Riello Sentinel PRO
 
3.5. Nadgradnja komunikacije starejših objektov na novejšo komunikacijsko opremo kot npr. Secomea
- 10 kos Ethernet vmesnik za Unitronics krmilnike
- 10 kos Secomea Sitemanager 1139 4G
- 1 kos Secomea Sitemanager 3529 na lokaciji CENTER
- 1 kos Secomea Sitemanager 1129 Eth/ADSL – CENTER
- 1 kos RS 485 – Ethernet pretvornik Modbus
 
3.6. Delo:
- Instalacija Programske opreme pod točkami 3.1, 3.2, 3.3
- Instalacija aplikativne programske opreme, prenos baze podatkov, grafov, ekranskih slik testiranje in zagon
- Montaža računalnika v elektro omaro, brezprekinitvenega napajalnika, modema za SMS komunikacijo testiranje in zagon
- Montaža in testiranje in zagon starejših objektov pod točko 3.5.
 
3.7. Dokumentacija
- Vsa oprema mora biti v skladu z danes veljavnimi predpisi, standardi in normativi
 
4. Reference
 
Ponudnik mora imeti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih, pred rokom za oddajo ponudbe, izvajal storitev nadzora in upravljanja s SCADA sistemi za potrebe daljinskega nadzora za vodovodne in komunalne objekte. Vrednost posameznega referenčnega objekta je bila višja ali enaka 30.000,00 EUR brez vključenega DDV.
 
5. Način izvedbe del

Rok za dokončanje del je 180 dni od podpisa pogodbe.
 
6. Navodilo za oddajo ponudb
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- Ponudba (OBR-C) s popisi
- OBR-E
- POT-REF
- osnutek pogodbe
Način, kraj in rok za predložitev ponudb:
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 2.9.2022 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "SCADA SISTEM ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO"
Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.
V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.
Dodatne informacije: g. Andrej KALUŽA, tel. št.: 03/7338-705, GSM: 041/670-900.
 
 
 
 
 

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.