Vabilo k oddaji ponudb za "REKONSTRUKCIJO VHODNEGA PORTALA RUDNIKA BARBARA ROV (HUDA JAMA)"

Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za "REKONSTRUKCIJO VHODNEGA PORTALA RUDNIKA BARBARA ROV (HUDA JAMA)"

 

Ponudbe morajo biti veljavne 60 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Objekt se mora izvajati v skladu z Zakonom o rudarstvu in rudarsko projektno dokumentacijo.  

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- OBR-E

- POPIS DEL

- osnutek pogodbe

- POT-REF

- Rudarsko projektna dokumentacija (del)

 

Zahtevane reference

Da je ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih izvedel ureditev najmanj dveh (2) primerljivih projektov rudarskih del (ureditev vhodnega portala v rudnik) in je bil pozitivno ocenjen (najmanj dobro).

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 17. 9. 2021 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije in rudarsko projektne dokumentacije.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "REKONSTRUKCIJA VHODNEGA PORTALA RUDNIKA BARBARA ROV (HUDA JAMA)"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefona, maila), sicer pa ne.

Operacijo bosta sofinancirala Občina Laško in Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo).

 

V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe (dogovora) z Ministrstvom za obrambo, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom ali z njim skleniti pogodbo, ki bo začela veljati, ko bo naročnik z Ministrstvom za obrambo sklenil pogodbo (dogovor) o dodelitvi nepovratnih sredstev in bo o tem obvestil izvajalca.

 

Dodatne informacije: mag. Sandra Barachini, tel. št. 03 733 87 29 in Andrej Kaluža, tel. št. 03 733 87 05.

 

  PROJEKTNA DOKUMENATCIJA

  OBRAZEC C

  OBRAZEC E

  POTREBNE REFERENCE

  POPIS

  OSNUTEK POGODBE


Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.