Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinska volilna komisija vodi in izvaja:
 • volitve v občinski svet,
 • volitve župana,
 • volitve v svete krajevnih skupnosti,
 • referendume in svetovalne referendume,
 • opravlja druge naloge, ki jih ji dodeli občinski svet.


Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

V občinsko volilno komisijo so imenovani:

 1. predsednik: Boštjan Grešak
 2. nam. predsednika: Ksenja Cizl
 3. članica: Mojca Petek
 4. nam. članice: Darko Fistrič
 5. član: Tine Šrot
 6. nam. člana: Mojca Ilijevec
 7. članica: Marjeta Ocvirk
 8. nam. članice: Barbara Jerman

  SKLEP O IMENOVANJU OVK

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
 
Regijski center za obveščanje Celje: 112 (prijava nevarnosti naravnih in drugih nesreč).

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:
 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč,pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • kakšne so POŠKODBE in kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč:
 
Koristni napotki: Povezave:
Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda.

Dežurni telefon v času naravnih nesreč: 051 613 822, 041 695 213
Telefon: 03 7338 700 (v času dežurstva 03 7338 718)
Faks: 03 7338 740 (v času dežurstva 03 7338 718)
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Bojan Špiler poveljnik štaba gsm: 051 613 822

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Gregor Podkoritnik
odgovorna oseba, strokovni sodelavec za CZ, namestnik poveljnika

gsm: 041 695 213
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marjan Mačkošek koordinacija med štabom in občinsko upravo gsm: 041 675 680 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Enej Kirn koordinacija med štabom in občinsko upravo gsm: 041 327 567  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
     
Andrej Kaluža
strokovne naloge gsm: 041 670 900
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Aljaž Krpič strokovne in upravne naloge gsm: 051 661 462 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Matjaž Centrih gašenje in reševanje ob poplavah in požarih gsm: 040 227 709  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Gašper Klemenc gašenje in reševanje ob poplavah in požarih gsm: 041 977 172
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marjan Salobir reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov in varstvo pred NUS služba: 03 7344 400
gsm: 041 338 530
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marko Klinar reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov in varstvo pred NUS gsm: 041 608 409  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
dr. Klemen Ajdič prva medicinska pomoč služba: 03 7343 600
gsm: 040 804 785
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
       
Marjetka Podlesnik Samec  prva veterinarska pomoč gsm: 041 346 307 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Robert Bezamovski koordinacija med štabom civilne zaščite in policijo gsm: 051 450 220
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
Področje dela Štaba civilne zaščite:
 • strokovne, upravne in operativne naloge vodenja in izvajanja priprav za organiziranje delovanja zaščite, reševanja in požarnega varstva;
 • strokovne naloge s področja požarne varnosti in gasilstva;
 • operativne naloge zaščite in reševanja in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
 • strokovne naloge Občinskega štaba CZ in tajniške naloge za štab;
 • strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • strokovne naloge na področju vzdrževanja in upravljanja zaklonišč.
 

Služba za inšpekcijski nadzor opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi občinskih predpisov in naloge iz prenesene pristojnosti na podlagi zakonov, s katerimi je država prenesla pristojnosti na lokalne skupnosti, in sicer:
 • deluje v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti;
 • nadzira izvajanje občinskih odlokov in tistih določb Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o varstvu okolja, za katere ji je zakonodajalec določil pooblastila in pristojnosti,
 • vodi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku;
 • vodi prekrškovne postopke v skladu z določili Zakona o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti;
 • odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti;
 • opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti s področja dela in pristojnosti drugih upravnih organov, ki so ugotovljene na terenu.
 
Odgovorna oseba:
mag. Janez Kušar
tel: 03 42 65 838
fax: 03 42 65 832
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
Inšpektor:
Tomaž Ojsteršek
tel.: 03 42 65 866
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
Inšpektor:
Stane Jerebic
tel.: 03 42 65 834
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
Inšpektor:
Sandi Krivec
tel.: 03 42 65 812
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Služba za občinsko redarstvo deluje kot prekrškovni organ na celotnem območju občin ustanoviteljic in je pristojna:
 • delovati v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in z občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti;
 • nadzorovati izvajanje Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki jo pooblaščajo za delo), ter vseh drugih zakonov in občinskih odlokov v tistih določilih, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora;
 • voditi prekrškovne postopke v skladu z določili Zakona o prekrških, z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti;
 • voditi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku;
 • odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti;
 • v sodelovanju z inšpekcijskimi službami opravljati okoljski nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki;
 • opozarjati na nepravilnosti in pomanjkljivosti iz drugih področij dela upravnih organov, ki so ugotovljene ob terenskem delu.
Vodja:
Matej Založnik
tel: 03 42 65 855
fax: 03 42 65 832
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.